Vedtægter Brenderup Seniorer

Se vores vedtægter

 

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Brenderup Seniorer”. Foreningen er stiftet den 24. oktober 1953. Hjemsted er Middelfart Kommune. 

 

 • 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at samle seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. 

 

 • 3. Medlemskredsen.

Som medlemmer kan optages alle, som modtager pension eller efterløn, samt øvrige der støtter foreningens formål. 

 

 • 4. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar og skal være bekendtgjort med mindst 14 dages varselved annonce i lokalpressen eller ved skriftlig indkaldelse af hvert enkelt medlem. På generalforsamlingen udpeges en sekretær blandt bestyrelsens medlemmer til skriftligt at referere generalforsamlingens forløb. Referatet underskrives af dirigent og sekretær. 

Der vælges en bestyrelse der består af 7 medlemmer. De vælges for 2 år skiftevis med 4 og 3 ad gangen. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år) skal ske på generalforsamlingen. 

Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan vælges til bestyrelsen og andre poster, når der foreligger en underskrevet accept fra dem om, at de modtager valg. 

Alle valg og beslutninger på generalforsamlingen og i bestyrelsen vedtages med et flertal af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 3 måneder, eller med ¾ dels flertal, af de fremmødte, på en generalforsamling. 

 

 • 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af 2 stemmetællere 
 3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse 
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 
 5. Indkomne forslag, meddelelser m.v. 
 6. Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år) 
 7. Valg til bestyrelsen. Antal 3 (ulige år) 2 (lige år), samt 2 suppleanter 
 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 
 9. Eventuelt (under dette punkt kan intet vedtages) 

Forslag som medlemmer eller bestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen holdes, og må ikke indeholde personangreb, men kun emner, der er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. 

 

 • 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst en fjerdedel af medlemmerne kræver det, og motiverer det skriftligt ved en dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 1 måned før en ekstraordinær generalforsamling ønskes afholdt. Forslag må ikke indeholde emner, som er i strid ned foreningens formålsparagraf. 

 

 • 7. Bestyrelsens beføjelser og opgaver.

Ved sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg. Bestyrelsen bestemmer udgifternes størrelse ved rejser, kredsmøder og årsmøde i hovedorganisationer samt repræsentationer, telefongodtgørelse m.v. 

Bestyrelsen fastsætter kontingentet. 

Formanden, eller i dennes fravær, næstformanden leder alle møderne. Sekretæren skriver referat, som godkendes / kommenteres på næste møde. 

 

 • 8. Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Ved en af disses fravær underskriver næstformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Dog har kassereren eneprokura (ene-fuldmagt) til at benytte netbank. 

 

 • 9. Kassererens og revisorernes forpligtelser.

Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab herfor. Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden. Regnskabet følger kalenderåret og kassereren aflægger det til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen og revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision. Ved al revision skal formanden være til stede. Foreningens formue skal være indsat i pengeinstitut. 

 

 • 10. Sammenslutninger.

Generalforsamlingen beslutter om foreningen skal være tilsluttet ”Danske Seniorer” eller anden sammenslutning, og dennes relevante kreds. Foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger må ikke være i modstrid med hoved- og kredsorganisationens vedtægter og regler. 

 

 • 11. Hjælp til medlemmer.

Bestyrelsen bør i de tilfælde hvor et medlem føler sig forurettet i forhold til lovgivning m.v., forsøge at hjælpe medlemmet til sin ret, evt. ved hovedorganisationens hjælp og bistand. 

 

 • 12. Opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun ske ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning. Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelse af den tilbageblevne formue, når alle forpligtelser er afholdt. Formuen skal gives til sociale formål, der særligt kommer seniorer til gode. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. februar 2016. 

Herefter er alle andre vedtægter og regler for foreningen ugyldige. 

Bestyrelsens underskrift: (findes på original hos formanden).